Przejdź do menu Przejdź do treści

Program

Poniedziałek, 5 października 2020 / Monday, 5 October 2020
9:00 – 10:00 Rejestracja uczestników / Registration of participants
10:00 – 10:30 Otwarcie Konferencji (Audytorium im. Prof. W. Danka)* / Opening ceremony (The Prof. W. Danek Auditorium)*

 

Powitanie uczestników przez przedstawicieli organizatorów / Opening and welcome address by representatives of the organizers – prof. dr hab. Zbigniew Zioło, prof. UP dr hab. Tomasz Rachwał (Katedra Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie oraz Komisja Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego)

Prof. UP dr hab. Michał Rogoż (Prorektor ds. Nauki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie / Vice-Rector for Research of Pedagogical University of Krakow) – Otwarcie konferencji / Opening address

 

10:30 – 11:45 Sesja 1 (Audytorium im. Prof. W. Danka)* / Session 1 (The Prof. W. Danek Auditorium)*

 

prof. dr hab. Zbigniew Zioło (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie), Rola przedsiębiorczości w rozwoju społeczno-gospodarczym i kulturowym układów regionalnych i lokalnych / The role of entrepreneurship education in the socio-economic and cultural development of regional and local systems

prof. UEK dr hab. Agnieszka Głodowska, prof. UEK dr hab Marek Maciejewski, prof. dr hab. Krzysztof Wach (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie), Krzywa U w przedsiębiorczości międzynarodowej: O relacjach orientacji przedsiębiorczej z innowacjami / U-curve in international Entrepreneurship: About the relationships of entrepreneurial orientation and innovation

dr hab. Dorota Murzyn (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie), Przedsiębiorczość społeczna a poziom rozwoju społeczno-gospodarczego / Social entrepreneurship and the level of socio-economic development (on-line)

prezes Waldemar Zbytek (Wiceprezes Zarządu Centrum Prawa Bankowego i Informacji), Przedsiębiorczość przyszłości – doświadczenia przeszłości. Czy epidemia nas czegoś nauczy… / Entrepreneurship of the future – past experiences. Will the epidemic teach us anything … (on-line)

Dyskusja / Discussion

 

11:45 – 12:15 Przerwa kawowa / Coffee break
12:15 – 14:15 Sesja 2 (Audytorium im. Prof. W. Danka)* / Session 2 (The Prof. W. Danek Auditorium)*

 

dr Náder Alyani, (Bloomsbert Associates & LLAKES Centre, University College London), Entrepreneurship Education as Upskilling: a glance at policy trajectories for promoting glocal technology entrepreneurship ecosystems in the Gulf (on-line)

prof. UEK dr hab. Tomasz Kafel, dr Izabela Czaja (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie), Transformacja cyfrowa i potencjał technologiczny przedsiębiorczego uniwersytetu / Digital transformation and technological potential of an entrepreneurial university

dr Ewa Badzińska (Politechnika Poznańska), Eksploracja środowiska lokalnego dla działań przedsiębiorczych – nauka przez doświadczenie / Exploring the local environment for entrepreneurial activities – an experiential learning approach

dr Katarzyna Stankiewicz, dr Michał Tomczak, dr Paweł Ziemiański, dr Beata Krawczyk-Bryłka (Politechnika Gdańska), Struktura kompetencji członków zespołów przedsiębiorczych – pomiędzy efektuacyjnością a przyczynowością / The structure of competencies of entrepreneurial teams members – between effectuation and causation (on-line)

dr Beata Krawczyk-Bryłka, dr Katarzyna Stankiewicz, dr Paweł Ziemiański, dr Michał Tomczak (Politechnika Gdańska), Jak współpracują efektywne zespoły przedsiębiorcze? / How do the effective entrepreneurial team collaborate? (on-line)

dr Marcin Olszewski (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu), Postawy naukowców wobec przedsiębiorczości akademickiej – wyniki badania empirycznego / Scientists’ attitudes towards academic entrepreneurship – the results of an empirical study (on-line)

dr inż. Łukasz Wściubiak (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu), Przedsiębiorczość technologiczna w firmach rodzinnych: kluczowe wyzwania i paradoksy / Technological entrepreneurship in family firms: key challenges and paradoxes

Dyskusja / Discussion

* podczas otwarcia oraz 1 i 2 sesji dostępne tłumaczenie symultaniczne polskie/angielskie / on-line simultaneous translation Polish/English available during opening ceremony and sessions 1-2.

 

14:15 – 15:00 Przerwa obiadowa / Lunch
15:00 – 17:00 Sesja 3 (Audytorium im. Prof. W. Danka) / Session 3 (The Prof. W. Danek Auditorium)

 

dr Paulina Filip (Uniwersytet Rzeszowski), Ocena poziomu przedsiębiorczości sektora MSP w województwie podkarpackim na tle Polski / Assessment of entrepreneurship development SME sector of the Podkarpackie voivodeship compared to Poland (on-line)

dr Krzysztof Wiedermann, mgr Jacek May (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie), Zmiany przedsiębiorczości w miastach województwa łódzkiego i małopolskiego w latach 2009-2019 – analiza porównawcza / Changes of entrepreneurship in the urban areas of the Łódzkie and Małopolskie voivodeships in 2009-2019 – comparative analysis

dr Gabriela Czapiewska (Akademia Pomorska w Słupsku), Integracja w rolnictwie jako przejaw przedsiębiorczości wiejskiej / Integration in agriculture as a manifestation of rural entrepreneurship (on-line)

dr Monika Borowiec-Gabryś (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie), Projekty turystyczne współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w województwie małopolskim / The tourism projects co-financed by the European Union in the Małopolskie Voivodeship (on-line)

dr Franciszek Mróz, dr Kamila Ziółkowska-Weiss (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie), Edukacja i przedsiębiorczość w zakresie rozwoju turystyki studentów polskich uczelni w pierwszych tygodniach pandemii COVID-19 / Education and entrepreneurship in the development of tourism for students of Polish universities in the first weeks of the COVID-19 pandemic

prof. UP dr hab. Peter Čuka (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie), Wpływ pandemii COVID-19 na ekonomikę sportu. Przykład kolarstwa na Słowacji / Impact of the COVID-19 pandemic on the economy of sport. Example of cycling sport in Slovakia (on-line)

dr Franciszek Mróz (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie), Pielgrzymowanie i turystyka religijna w Europie w pierwszym półroczu pandemii SARS-CoV-2. Przedsiębiorczość jako czynnik rozwoju sanktuariów w czasie i po pandemii COVID-19 / Pilgrimage and religious tourism in Europe in the first half of the year of the SARS-CoV-2 pandemic. Entrepreneurship as a stimulant in the development of sanctuaries during the pandemic and post-COVID-19

Dyskusja / Discussion

 

17:00 – 17:30 Przerwa kawowa / Coffee break
17:30 – 19:30 Sesja 4 (Audytorium im. Prof. W. Danka) / Session 4 (The Prof. W. Danek Auditorium)

 

dr Anna Kolasińska, mgr Joanna Sporek (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie), Preferencje turystyczne seniorów – słuchaczy krakowskich Uniwersytetów Trzeciego Wieku / Seniors’ tourist preferences – students of Krakow Third Age Universities

prof. UP dr hab. Michał Żemła, Rafał Woronkowicz (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie), Postrzeganie atrakcyjności turystycznej Nowej Huty przez studentów uczących się w Krakowie / Perception of tourist attractiveness of Nowa Huta by students from Krakow

dr Sławomir Dorocki, dr Paweł Struś (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie), Turystyka motocyklowa w Polsce w świetle ankiet / Motorcycle tourism in Poland in the light of the surveys

dr Kamila Ziółkowska-Weiss (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie), Charakterystyka krajowych destynacji turystycznych preferowanych przez kanadyjską Polonię w ciągu roku / Characteristics of domestic tourist destinations preferred by the Canadian Polish community

dr inż. Witold Warcholik (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie), Budynek uczelni – nie miejsce? Wiedza o uniwersytecie w kontekście przywiązania do miejsca / The university building – non-place? Knowledge of the academic community regarding the university in the context of place attachment

dr Paweł Marek Woroniecki (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie), Działalność przedsiębiorców a zadania władz lokalnych w ujęciu prawnym / Activity of entrepreneurs and tasks of local authorities in legal terms

dr Anna Mazurkiewicz (Uniwersytet Rzeszowski), Młode osoby na podkarpackim rynku pracy / Young people in the Podkarpackie labor market

Dyskusja / Discussion

 

20:00-22:00 Uroczysta kolacja – Restauracja „Kawaleria”, ul. Gołębia 4, Kraków / Gala Dinner – „Kawaleria” Restaurant, 4 Gołębia Street, Kraków

 

Wtorek, 6 października 2019 / Tuesday, 6 October 2020
8:30 – 11:00 Rejestracja uczestników Zjazdu Nauczycieli Przedsiębiorczości / Registration of participants of Entrepreneurship Teachers’ Convention
9:00 – 10:30 Sesja 5 (Audytorium im. Prof. W. Danka) / Session 5 (The Prof. W. Danek Auditorium)

 

prof. ASW dr hab. inż. Piotr Maśloch (Akademia Sztuki Wojennej), Współczesny wymiar globalizacji a bezpieczeństwo lokalne / Contemporary dimension of globalization and local security (on-line)

dr Jacek Rudewicz (Uniwersytet Szczeciński), Optymalizacja vs strategiczna stabilizacja. Świat, gospodarka, miasto / Optimization vs. strategic stabilization. World, economy, city (on-line)

dr Jolanta Maroń (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie), Znaczenie i wpływ Specjalnych Stref Ekonomicznych na podnoszenie poziomu innowacyjności gospodarki: wybrane aspekty / Significance and influence of Special Economic Zones on uprading innovativeness of the economy: selected issues

dr inż. Mateusz Ćwikła (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie), Delimitacja obszarów funkcjonalnych w województwie świętokrzyskim z uwzględnieniem wskaźników społecznych, finansowo-gospodarczych oraz przestrzenno-infrastrukturalnych / Delimitation of functional areas in the Świętokrzyskie voivodship with regard to social indicators, financial-economic and spatial infrastructure

dr Krzysztof Sala (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie), dr Jacek Rudewicz (Uniwersytet Szczeciński), Nowe kompetencje zawodowe w erze WEB 2.0 i 3.0 oraz upowszechnienia technologii ICT / New professional competences in the era of WEB 2.0 and 3.0 and popularization of ICT

Dyskusja / Discussion

 

10:35 – 11:00 Przerwa kawowa / Coffee break
11:00 Otwarcie 13. Zjazdu Nauczycieli Przedsiębiorczości / Opening of the 13th Entrepreneurship Teachers’ Convention
11:15 – 13:15 Sesja 6 (Audytorium im. Prof. W. Danka) / Session 6 (The Prof. W. Danek Auditorium)

 

prof. dr hab. Henryk Bieniok (Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa w Katowicach), Poziom szczęścia osobistego młodego pokolenia (w kontekście edukacji przedsiębiorczości osobistej) / The level of personal happiness of the young generation (in the context of personal entrepreneurship education)

dr Wioletta Kilar, prof. UP dr hab. Tomasz Rachwał (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie), Modernizacja treści kształcenia w zakresie przedsiębiorczości w świetle nowej podstawy programowej / Modernisation of entrepreneurship education contents in the light of the core curriculum

prof. UP dr hab. Danuta Piróg (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie), Samodzielność poznawcza w kształceniu szkolnym i akademickim: uznane koncepcje, zmodernizowane metody, nowe wyzwania / Cognitive independence at school and academic level of education: recognized concepts, modernized methods, new challenges

dr Agnieszka Świętek (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie), Strategia kształcenia poszukującego w edukacji z zakresu przedsiębiorczości / The inquiry-based learning in entrepreneurship education

mgr Alina Błaszczyk (Technikum TEB Edukacja), Techniki i metody wykorzystywane w procesie generowania pomysłów na lekcji przedsiębiorczości / Techniques and methods used in the process of generating ideas in entrepreneurship lessons

kierownik Monika Wojciechowska (Ministerstwo Finansów), Działania Ministerstwa Finansów na rzecz edukacji finansowej / Actions of the Ministry of Finance for financial education (on-line)

wiceprezes Alina Bączar-Bednorz (Fundacja GPW), Projekty edukacyjne Fundacji GPW dla nauczycieli przedsiębiorczości i młodzieży szkolnej / Educational projects of GPW Foundation for entrepreneurship teachers and school students

Dyskusja / Discussion

 

13:15 – 14:00 Obiad / Lunch
14:00 – 16:00 Sesja 7 (Audytorium im. Prof. W. Danka) / Session 7 (The Prof. W. Danek Auditorium)

 

dr Joanna Świętoniowska (Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie), Wojna w Galaktyce czyli o doświadczeniach z wdrożenia grywalizacji w nauczaniu przedsiębiorczości / War in the Galaxy – a case study of implementing gamification in teaching entrepreneurship (on-line)

dr Magdalena Gorzelany-Dziadkowiec (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie), dr Julia Gorzelany (Uniwersytet Rolniczy w Krakowie) Działania edukacyjne w kształtowaniu przedsiębiorczości społecznej / Educational activities in shaping social entrepreneurship

dr Anita Kulawiak (Uniwersytet Łódzki), Postawy przedsiębiorcze młodzieży w najmniejszych miastach regionu łódzkiego / Entrepreneurial attitudes of young people in the smallest towns of the Łódź region (on-line)

dr Wioletta Kilar, prof. UP dr hab. Sławomir Kurek, prof. UP dr hab. Wiktor Osuch, prof. UP dr hab. Tomasz Rachwał, dr Agnieszka Świętek (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie), Możliwości wdrażania osiągnięć europejskich projektów badawczo-edukacyjnych z zakresu przedsiębiorczości w polskich szkołach i uniwersytetach (na przykładzie projektów E&B i e3Cases) / Possibilities of implementing the outcomes of European research and education projects in the field of entrepreneurship in Polish schools and universities (on the example of E&B and e3Cases projects)

prof. UP dr hab. Tomasz Rachwał, dr Wioletta Kilar (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie), Rozwijanie inteligencji finansowej dzieci i młodzieży jako element edukacji w zakresie przedsiębiorczości / Developing financial intelligence of children and youth as part of entrepreneurship education

mgr Magdalena Wiercioch (Uniwersytet Rzeszowski), Świadomość finansowa uczniów szkół średnich w zakresie korzystania z nowoczesnych form płatności oraz usług bankowych / Financial awareness of high school students in the use of modern forms of payment and banking services (on-line)

mgr Magdalena Suraj (Uniwersytet Rzeszowski), Niewypłacalność osób indywidualnych prowadzących wcześniej działalność gospodarczą a upadłość konsumencka z perspektywy doświadczeń województwa podkarpackiego / Former entrepreneurs’ insolvency and issue of consumer bankruptcy – case study of Podkarpackie voivodship (on-line)

Dyskusja / Discussion

 

16:00 – 16:30 Dyskusja końcowa na temat aktualnych wyzwań edukacji przedsiębiorczości i zamknięcie Konferencji (Audytorium im. Prof. W. Danka) / Final discussion on contemporary challenges in entrepreneurship education and closing ceremony of the Conference (The Prof. W. Danek Auditorium)

 

Rejestracja uczestników, wszystkie przerwy kawowe i obiadowe przed Audytorium im. Prof. W. Danka / Registration of participants, all coffee and lunch breaks in front of the Prof. W. Danek Auditorium

 

Informacje dla uczestniczących zdalnie / Information for virtual participant

Link do transmisji konferencji w aplikacji Microsoft Teams zostanie przesłany na adresy e-mail.

The link to the conference on-line streaming by Microsoft Teams will be sent to the e-mail addresses.