Przejdź do menu Przejdź do treści

Publikacja

Oryginalne artykuły naukowe opracowane na bazie referatów wygłoszonych na Konferencji oraz podczas obrad Zjazdu Nauczycieli, mogą zostać wydane w czasopiśmie „Przedsiębiorczość – Edukacja” (40 punktów wg listy MEiN) po zatwierdzeniu przez redaktorów i recenzentów do druku.

Prosimy o nadsyłanie artykułów bazujących na wygłoszonych na konferencji referatach do 25 października 2024 r. lub ewentualnie w późniejszym terminie (sformatowanych zgodnie z podanymi wymogami w programie Word lub formacie *.rtf) w postaci elektronicznej wraz z tytułem, streszczeniem i słowami kluczowymi w języku angielskim i polskim poprzez system na stronie czasopisma lub na adres e-mail: pe@up.krakow.pl

Uwaga: adres mailowy nadsyłania artykułów (pe@up.krakow.pl) jest inny niż adres sekretariatu konferencji (przedsiebiorczosc@up.krakow.pl), na który przysyłali Państwo zgłoszenia referatów! Prosimy nie przysyłać artykułów na adres sekretariatu konferencji.

Formatowanie tekstu artykułu do publikacji konferencyjnej zgodnie z wymogami podanymi na stronie internetowej czasopisma: www.p-e.up.krakow.pl (zakładka: O czasopiśmie / Wytyczne dla autorów).

W razie pytań prosimy o kontakt z Redakcją czasopisma:

  • dr Monika Borowiec-Gabryś (redaktor naczelna czasopisma): monika.borowiec-gabrys@up.krakow.pl
  • dr inż. Mariusz Cembruch-Nowakowski (zastępca redaktora naczelnego): mariusz.cembruch-nowakowski@up.krakow.pl
  • dr Anna Kolasińska (sekretarz redakcji): anna.kolasinska@up.krakow.pl

Redaktorzy publikacji on-line: