Przejdź do menu Przejdź do treści

Tematyka

Założenia programowe i cele Konferencji

Kształtowanie postaw przedsiębiorczych oraz edukacja ekonomiczna powinna odbywać się od najmłodszych lat zarówno w edukacji formalnej, jak i poprzez obserwację najbliższego otoczenia. Dlatego ważne są zarówno wzorce, z jakimi mają styczność uczniowie, jak i propagowanie proaktywności społeczeństwa w tym zakresie, szczególnie w lokalnym otoczeniu.
Celem 21. Konferencji Naukowej będzie prezentacja wyników prac badawczych dotyczących rozwoju przedsiębiorczości lokalnej. Ponadto podjęta będzie problematyka etycznych aspektów rozwoju przedsiębiorczości.

Konferencja będzie połączona z 17. Zjazdem Nauczycieli Przedsiębiorczości i Przedmiotów Ekonomicznych, którego celem będzie wymiana wiedzy i doświadczeń dotyczących współczesnych problemów i wyzwań kształcenia ekonomicznego na poziomie podstawowym, ponadpodstawowym i wyższym. Podjęta zostanie problematyka dotychczasowych doświadczeń w zakresie edukacji ekonomicznej w Polsce oraz koniecznych zmian w tym zakresie, w odniesieniu do potrzeb wynikających ze zmieniających się realiów. Wydaje się bowiem, że wszelkie zmiany, szczególnie w formalnym kształceniu powinny być poprzedzone głęboką refleksją na temat kierunków i skuteczności dotychczas prowadzonej edukacji w danym zakresie.

Interesującą częścią planowanego wydarzenia będą dyskusje panelowe z udziałem naukowców, praktyków, przedstawicieli samorządu terytorialnego i otoczenia biznesu, na temat czynników rozwoju przedsiębiorczości lokalnej, ale także potrzebnych zmian w kształceniu ekonomicznym dostosowanym do realnych potrzeb uczniów.

Konferencja od ponad dwudziestu lat jest platformą wymiany wiedzy i doświadczeń teoretyków i praktyków, dlatego do aktywnego udziału w konferencji zapraszamy: przedstawicieli środowiska naukowego, nauczycieli, dyrektorów szkół, doradców metodycznych, przedsiębiorców, przedstawicieli władz państwowych, samorządowych, innych instytucji oraz osoby zainteresowane problematyką przedsiębiorczości lokalnej oraz edukacji ekonomicznej.

Szczególnie zachęcamy do prezentacji swoich doświadczeń, wyników badań oraz opinii na temat:

  • zagadnień związanych z rozwojem człowieka jako osoby przedsiębiorczej we współczesnym świecie;
  • zarządzania projektami;
  • gospodarki rynkowej;
  • finansów osobistych;
  • rynku pracy;
  • przedsiębiorstw;
  • konieczności upowszechniania w społeczeństwie wiedzy ekonomicznej oraz kształtowanie postaw przedsiębiorczych.

Zagadnienia te bowiem nawiązują do podstawy programowej nowego przedmiotu szkolnego biznes i zarządzanie. Na początku konferencji planowane są wprowadzające w tematykę wystąpienia czołowych badaczy krajowych, zaś w końcowej części przewidziane są warsztaty skierowane przede wszystkim do nauczycieli.